Pravidla Japonských šachů Shogi

informace o hře 

Návody ve formátu pdf (v5.0)

Rozestavení kamenů

Při pohledu ze své vlastní strany stavíme herní kameny následujícím způsobem:

První řada:

kopiník | jezdec | stříbrný generál | zlatý generál | král | zlatý | generál | stříbrný generál | jezdec | kopiník

Druhá řada:

druhá pozice zleva: střelec
druhá pozice zprava: věž

Třetí řada:

celá řada je zastavěna pěšci

Rozestavění kamenů

Pravidla hry

Začínajícího hráče určuje tradiční losování neboli furigoma. Ten, kdo je v shogi silnější, vezme do hrsti pět pěšců, zatřese s nimi a vrhne je na hrací desku jako kostky. Pokud dopadnou alespoň tři kameny červenou stranou nahoru, bude partii zahajovat protihráč. V případě, že si jsou oba hráči výkonnostně rovni, dohodnou se mezi sebou, kdo z nich furigomu rozhodí.

Furigoma

Furigoma


Po furigomě se pěšci vrátí na hrací desku a zahajující hráč provede první tah. Následně se oba hráči střídají ve hře vždy po jednom tahu.

V každém tahu může hráč buď přemístit jeden kámen, nebo vrátit na hrací desku jednoho zajatce. Svého tahu se nesmí vzdát.

Hráč není povinen táhnout kamenem, kterého se již dotkl. Zakázáno není ani zvednout kámen z hrací desky a podívat se, co je na jeho druhé straně. Nicméně když je kámen již přemístěn a hráč jej pustí z ruky, je tah považován za dokončený a nemůže už být vrácen.

Pěšáci

vlastní kámen a nepřátelský kámen

Cíl hry

Cílem hry je dát soupeři mat (japonsky „Tsumi”), tj. dostat jej do situace, kdy nemůže svého krále zachránit od toho, aby byl v příštím tahu sebrán.= situace, kdy hráč nemůže odvrátit nebezpečí a jeho král bude v každém případě v příštím tahu sebrán. Tehdy hru prohrává.

Pokud jeden z hráčů dostane soupeřova krále do šachu a hrozí, že jej v příštím tahu zajme, není povinen to oznamovat. Jestliže protihráč tuto hrozbu neodhalí a neodvrátí, partii prohraje.

Výjimečně může partie skončit i remízou, která nastane v případě, že se stejná herní pozice zopakuje na desce čtyřikrát po sobě. Pokud se ovšem jedná o věčný šach, kdy jeden z hráčů schválně vytváří nekonečnou řadu po sobě jdoucích šachů, prohrává partii šachující hráč. Domluvená remíza odporuje duchu hry a je považována za neetickou.

Jestliže oba králové postoupili do tzv. povyšovací zóny a zároveň nemá ani jeden z hráčů možnost dát mat a nemůže doufat, že získá nějaké další kameny, dosáhla partie jishogi. V tomto případě se o vítězi rozhodne tak, že si oba hráči sečtou body za své kameny na desce a za kameny, které zajali. Za každého střelce i věž a jejich povýšené varianty dostane hráč pět bodů a za všechny ostatní kameny kromě krále po jednom bodu. Hráč, který má méně než 24 bodů, prohrává. Pokud získali oba hráči více bodů, hra končí remízou.

Nechce-li jeden ze soupeřů hru z nějakého důvodu dokončit, může partii vzdát a přiznat tak vítězství protihráči.

V profesionálních i vážných amatérských utkáních ihned prohrává hráč, který provedl nepovolený tah.

Pohyb kamenů

Směr, kterým se kámen může pohybovat po hrací desce, je na něm znázorněn pomocným symbolem. Pokud nejsou čáry symbolu zakončeny šipkou, může hráč kámen daným směrem posunout pouze o jedno pole. V opačném případě může kámen přemístit znázorněným směrem i o více polí. Zatímco v případě jezdce se jedná vždy o dvě pole dopředu a jedno pole vlevo nebo vpravo, ostatní kameny s pomocným symbolem se šipkami může hráč přesunout o libovolný počet polí. Žádný jiný kámen kromě jezdce se nemůže pohybovat přes jiný vlastní či nepřátelský kámen, který mu stojí v cestě.

Pohyb Král

Může se přesunout o jedno pole kterýmkoli směrem.

Pohyb Zlatý generál

Může se přesunout buď o jedno pole svisle či vodorovně libovolným směrem, nebo o jedno pole šikmo vpřed.

Pohyb Stříbrný generál

Může se přesunout buď o jedno pole šikmo libovolným směrem, nebo o jedno pole svisle vpřed.

Pohyb Povýšený stříbrný generál

Ztrácí své dosavadní vlastnosti a pohybuje se jako zlatý generál.

Pohyb Střelec

Může se přesunout o libovolný počet polí šikmým směrem.

Pohyb Povýšený střelec

Pohybuje se buď jako střelec, nebo jako král.

Pohyb Věž

Může se přesunout o libovolný počet polí buď svislým, nebo vodorovným směrem.

Pohyb Povýšená věž

Pohybuje se buď jako věž, nebo jako král.

Pohyb Kopiník

Může se přesunout o libovolný počet polí svisle vpřed. Nemůže se pohybovat žádným jiným směrem.

Pohyb Povýšený kopiník

Ztrácí své dosavadní vlastnosti a pohybuje se jako zlatý generál.

Pohyb Jezdec

Skáče pouze do předního „velkého L”. Jako jediný kámen může přeskakovat kameny stojící v cestě jeho pohybu.

Pohyb Povýšený jezdec

Ztrácí své dosavadní vlastnosti a pohybuje se jako zlatý generál.

Pohyb Pěšec

Může se přesunout o jedno pole svisle vpřed. Na rozdíl od klasického šachu se v shogi může pěšec pohybovat pouze o jedno pole vpřed i v případě, že se chystá zajmout soupeřův kámen.

Pohyb Povýšený pěšec

Ztrácí své dosavadní vlastnosti a pohybuje se jako zlatý generál.

Povyšování kamenů

Pro každého z hráčů představují poslední tři řady na protilehlé straně hrací desky tzv. povyšovací zónu. Pokud hrací kámen svůj tah zahájí nebo ukončí v povyšovací zóně, může být na konci tahu povýšen obrácením na červený znak, tzn. včetně situace, kdy z povyšovací zóny vycouvá. U většiny hracích kamenů se může hráč rozhodnout, zda je v daném tahu chce povýšit nebo ne. Výjimku tvoří kameny, které by se bez povýšení již nemohly dále pohybovat, tzn. jejich příští tah by směřoval pouze mimo hrací desku. Proto musejí být pěšci a kopiníci povýšeni pokaždé, když se ocitnou v poslední řadě hrací desky, a jezdci jsou vždy povyšováni na posledních dvou řadách.

Kámen se povyšuje vždy na konci svého tahu, tzn. jde o součást tahu; kámen nelze povýšit na místě bez pohybu. Povýšením ztrácí své původní vlastnosti a v dalším tahu se již pohybuje tak, jak je na něm vyznačeno červenými znaky, které jsou vidět po obrácení kamene. V pravém dolním rohu každého povýšeného kamene je znázorněn pomocný znak, který ukazuje, jak kámen vypadal před povýšením.

Kámen, který byl již jednou povýšen, se na hrací desce nikdy nemůže obrátit zpět.


Povyšovací zóna

povyšovací zóna

Zajímání kamenů

Kameny se zajímají tak, že útočící kámen zaujme místo, kde se doposud nacházel nepřátelský kámen. Ten je tímto zajat a získává ho útočící hráč, který si jej nepovýšenou stranou nahoru odloží vedle hrací desky tak, aby byl dobře viditelný pro oba hráče. Zajímání kamenů není povinné.

Vkládání kamenů

V každém tahu může hráč buď posunout jeden ze svých kamenů po hrací desce, anebo vložit kámen, který dříve zajal, zpět do hry na kterékoliv volné pole. Vložený kámen si hráč nastaví tak, aby jeho špička směřovala k soupeři, a v příštím tahu s ním může hrát jako se svým vlastním.

Kámen se na hrací desku vkládá vždy v nepovýšeném tvaru, a to i tehdy, když je vložen do povyšovací zóny.

Kámen musí být vložen tak, aby se mohl v dalším jeho tahu pohnout, tj. příští tah nesmí směřovat mimo hrací desku. Pěšce a kopiníka tedy nelze vložit do poslední řady hrací desky a jezdce do posledních dvou řad.

Pěšci se nemohou vkládat do sloupce, ve kterém se už nachází jiný vlastní pěšec. Toto pravidlo však neplatí pro povýšené pěšce.

Vložením kamene lze provést šach i mat. Výjimku tvoří vložený pěšec, který sice může dát krále do šachu, ale nesmí mu dát mat. V tahu, který následuje po jeho vložení na desku, však již pěšec mat provést může. Vkládaný kámen lze i představit mezi krále a kámen, který jej ohrožuje šachem. 


Jak probíhá partie shogi?

Ze začátku se hra sice rozbíhá pomaleji, ale ke konci je často plná zvratů. Díky možnosti vkládání kamenů jsou totiž shogi dynamičtější a také bojovnější hrou než klasické šachy. Je proto důležité nehrát pasivně, ale vydávat se často do útoku. To ale v žádném případě neznamená bezhlavé zajímání soupeřových kamenů, které často vede jen k nečekaně rychlé prohře. Během partie je totiž nutné myslet nejen útočně, ale i strategicky. Jde tu více o čas než o materiální převahu.

Velký význam má budování vlastních silných pozic na hrací desce, které poskytují obranu před soupeřovými výpady i pevnou základnu pro útok na protihráče. Strategicky výhodným krokem bývá nezůstávat s králem na výchozí pozici, ale přesunout ho na bezpečnější místo, kde bude chráněn několika kameny. Ty kolem něj utvoří tzv. hrad neboli pevnou formaci, na kterou nelze snadno zaútočit. Nezapomeňte, že kvůli možnosti vkládání zajatých kamenů do hry je vždy nutné chránit krále ze všech stran!

Chcete vidět partii shogi na vlastní oči? Podívejte se na náš seznam herních klubů, kaváren i čajoven a dalších míst, na kterých jsou k dispozici naše herní sady Shogi. Rádi vás uvidíme také na některé z akcí a turnajů – anebo si hned teď zahrajte shogi po internetu!Sledujte nás na Facebooku
Kde nás potkáte
12 9
Japonský den v Průhonicích 2020

Průhonický park a zámek - Botanický ústav AV ČR


26 9
Asie vzdálená a blízká 2020

Žluté lázně, Praha


Kalendář akcí
Co na Shogi říkáte vy
I think every Shogi club should have at least 1 of these sets.
Christhoper Gallardo - ISF Chile Representative

Líbí se mi ve hře agresivita a propracovanost. Ale hraje to zatím málo lidí.
Pelops, 23 let

Hra má víc možností než šachy. Je to větší sranda.
Paul, 19 let

Další recenze

Shirai-cz Mephit Česká Asociace Shogi Animefest MIK Toys Advik Akicon Otaku Nest .sk